اموزش كاربردي در نحوه تنظيم و تقديم دادخواست طلاق توافقي.

 پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط وکیل برای مشاوره کتبی کلیلک کنید

طلاق توافقی طلاقی است که در آن هم زوج و هم زوجه برای جدایی مصرهستند و با توافق یکدیگر تکلیف مهریه و حقوق مالی(به صورت پرداخت یکجا یا قسطی ویا حتی بذل کل یا قسمتی ازمهریه) را مشخص نموده اند.

برای تحقق طلاق توافقی راههای زیر وجوددارد:

1- زوج به زوجه وکالت محضری در دفترخانه دهد که خودرا به وکالت از جانب او مطلقه نماید در چنین موردی برای طرح دعوا دیگر نیاز به حضورزوج دردادگاه نیست بلکه زوجه وکیلی راازجانب شوهرش انتخاب کرده تا برای طلاق در دادگاه حاضر شده و اسنادطلاق را بجای شوهر امضا نمایدتوجه داشته باشید که وکیل مذکورکه اصطلاحا وکیل مع الواسطه نامیده میشود حتما باید از وکلای رسمی دادگستری باشد.

2- زوج و زجه هردو در دادگاه حاضرشده و خواسته خودرابیان نمایند.

3- هردو به وکیلی از وکلای دادگستری وکالت برای انجام طلاق توافقی دهند.

 

نکات زیر در طلاق توافقی شایان ذکر است:

 

الف:دراکثرشعب خانواده وقت رسیدگی تعیین نمیگردد و قاضی در وقت فوق العاده رسیدگی مینماید به همین دلیل معمولا در ظرف 2روزطرفین به خواسته شان مبنی برصدورگواهی عدم امکان سازش میرسند وبا دریافت نامه محضرمیتوانند طلاق خودرا در دفترطلاق ثبت نمایند.

ب:معمولا به دلیل اینکه خواهان و خوانده واقعی در این دعاوی وجود ندارد و هردو خواهان هستند و نیاز به ابلاغ اوراق و دادخواست نیست تنها یک نسخه دادخواست و ضمائم که شامل کپی برابر اصل شده صفحات اصلی سند نکاحیه و کپی مصدق شناسنامه طرفین می باشدکافی است(درصورتیکه که اینگونه پرونده ها توسط وکیل دادگستری مطرح شود خود وکیل با رویت اسنادآنها را برابر اصل مینمایداما افراد عادی روی تک تک کپی اواراق باید تمبر200تومانی باطل نموده و بااصل آنها به مدیر دفتر دهند تا کپی مدارک را برابر اصل نماید.

 

برای اینکه این طلاقها رجعی نباشد یعنی مرد در مدت عده(3طهر)حق رجوع به زن را نداشته باشد روی دادخواست خواهان زوجه و خوانده زوج نوشته میشود تا این طلاق بائن باشد ونیزمعولا طرفین حق تجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی را در ازخودساقط می نمایند.

این دعاوی از نوع دعاوی غیر مالی است و باید روی دادخواست تمبر غیرمالی ریال تمبر ابطال گردد.

موضوع این دعوا صدورگواهی عدم امکان سازش از نوع طلاق توافقی است.

شبیه دیگر طلاقها اینجا نیزدعوی به داوری ارجاع میشود تا بین زن و شوهر صلح و اشتی برقرار کنند اما متاسفانه این امر تنها جنبه تشریفاتی دارد و دوداور(یکی از جانب مرد و یکی از جانب زن )تنها فرمهای داوری را پرکرده ومدیردفتر با رویت کارت ملی ویا شناسنامه ازآنها تشخیص هویت به عمل می آورد).

پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط وکیل برای مشاوره کتبی کلیلک کنید