بدین وسیله به اطلاع می رساند ششمین فراخوان سراسری جذب نیمه متمرکز اعضای هیأت علمی و بورس تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور از تاریخ 1391/11/20 آغاز و به مدت 20 روز تا تاریخ 1391/12/10 ادامه خواهد داشت. لذا متقاضیان می توانند بر اساس نیاهای بارگذاری شده توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روی سامانه جذب به نشانی www.msrt.ir/sites/jazbsite مراجعه و ثبت نام نموده و سه اولویت انتخاب نمایند.

هم چنین تأکید می گردد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پس از هماهنگی با معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری حداکثر تا تاریخ 1391/11/15 فرصت دارند نسبت به بارگذاری نیازهای خود بر روی سامانه فوق الذکر بر اساس رشته و گرایش ، محل و مقطع تحصیلی اقدام لازم را به عمل آورند.